OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. "Obchodné podmienky VitalCity.sk" platia pre nákup v internetovom obchode www.vitalcity.sk a jeho podstránkach. Ich účelom je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1.2. Prevádzkovateľom (predávajúcim) internetového obchodu www.vitalcity.sk je spoločnosť PROGRESSTAV, s.r.o, Košice, Kremnická 54, 04011, Košice, zapísaná v Obchodnom registri SR okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka 6092/V, IČO: 31 706 576.

1.3. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami VitalCity.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami VitalCity.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

1.4. „Obchodné podmienky VitalCity.sk“ sú  akceptované kupujúcim vykonaním záväznej objednávky. Obchodné podmienky riadia vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim a pre obe strany sú záväzné.

 

2. Vymedzenie základných pojmov

Kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo využíva služby internetového obchodu VitalCity.sk pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Predávajúci - právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Spotrebiteľovi ponúka alebo predáva tovar, alebo poskytuje iné služby a súčasne tovar priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu.

Kúpna zmluva – je zmluva, kde zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na druhej strane kupujúci, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah predávajúcim vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Obchodné podmienky - zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

3. Objednanie tovaru

3.1. Objednanie tovaru je realizované za pomoci nákupného košíka a záväzným potvrdením elektronickej objednávky. Predmetom kúpnej zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Informácie (chuť, váha, množstvo atď.) uvedené na stránkach VitalCity.sk vychádzajú z údajov výrobcov a prípadné nezrovnalosti budú konzultované s kupujúcim v dostatočnom časovom predstihu ešte pred zaslaním tovaru.

3.2. Elektronická objednávka nadobúda platnosť v okamihu jej potvrdenia a súčasne ak obsahuje všetky požadované údaje a náležitosti uvedené v objednávacom formulári. Je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá nadobúda platnosť, až po potvrdení predávajúcim. V jednotlivých prípadoch (pri tovaroch vo vyšších cenových hladinách) si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku kúpnej zmluvy, až po obdŕžaní finančnej zálohy zaplatenej kupujúcim.

3.3. Predávajúci sa zaväzuje predávať len tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch: dodávateľ preruší, alebo úplne zastaví dodávku produktov, výrazným spôsobom zmení cenu produktu, dôjde k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny, v ktorej je produkt objednávaný na strane dodávateľa, či výrobcu. Predávajúci nezodpovedá za meškanie alebo nemožnosť dodávky tovaru v dôsledku vyššej moci.

Potvrdenie objednávky:
3.4. Potvrdenie objednávky je zaslané automaticky formou e-mailu. Pri odoslaní zásielky je kupujúci taktiež upovedomený prostredníctvom e-mailu.

Balné a poštovné:
3.5. Ceny a podmienky sú dostupné v sekcií: POŠTOVNÉ.

Platba
3.6. Úhradu objednaného tovaru je možne zrealizovať prevodným príkazom podľa nasledovných údajov:
peňažný ústav: Tatrabanka, a.s.
číslo účtu: 2927904768/1100 (SK86 1100 0000 0029 2790 4768)
variabilný symbol: číslo objednávky
konštantný symbol: 0008

Predavajúci umožnuje za tovar zaplatiť aj platobnými kartami Visa, Visa Elektron, Maestro, MasterCard, DinersClub. Možnosť zaplatiť za objednávku dobierkou je akceptovaná.

Dodacia lehota:
3.7. Predavajúci si vyhradzuje tri pracovné dni na spracovanie a odoslanie objednávky. Kupujúci je upovedomený emailom v deň odoslania objednávky.

3.8. Štandardné dodacie lehoty prepravných spoločností:

V prípade chýbajúceho tovaru na sklade je kupujúci upovedomený emailom. Predpokladané doby dostupnosti tovaru sú uvedené na produktových stránkach.


Výmena tovaru:
3.9. Kupujúci má možnosť zameniť zakúpený tovar za iný v tom prípade ak ho doručí neporušený. Poštové a iné náklady spojené s doručením tovaru si v tomto prípade hradí sám.

Stornovanie objednávky:
3.10. Objednávku po odoslaní tovaru nie je možné stornovať. Kupujúci by si ju mal pred odoslaním skontrolovať. Objednaný tovar je možné podľa zákona vrátiť do 7 dní, avšak musí byť prevzatý kupujúcim. V opačnom prípade budú kupujúcemu vyrubené náklady na jeho dopravu späť k predávajúcemu ako aj manipulačný poplatok (zmluvná pokuta) v nominálnej hodnote 15,- €. (Platí aj pre prípad neprebratia dobierky.)

3.11. Falošné objednávky sú monitorované a IP adresy sú zaznamenávame do databázy. Predávajúci si vyhradzuje právo všetky neuhradené pohľadávky vymáhať exekútorskou spoločnosťou súdnou alebo mimosúdnou cestou.

3.12 Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí nielen s týmito obchodnými podmienkami ale aj s uvedenou zmluvnou pokutou.

 

4. Odstúpenie od zmluvy

4.1. V súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“) môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru.

4.2.Kupujúci od zmluvy odstúpi vyplnením a odoslaním Formulára na odstúpenie od zmluvy prostredníctvom emailu (oskenovaný dokument, office@vitalcity.sk) alebo poštou. Tovar je potrebné odoslať na adresu predávajúceho do 14. dní od dňa odstúpenia od zmluvy.

Adresa predávajúceho:

PROGRESSTAV, s.r.o., Košice
Kremnická 54,
040 11, Košice

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu platby skôr ako obdrží tovar, resp. skôr ako kupujúci preukáže odoslanie tovaru. Predávajúci uhradí len najlacnejší spôsob vrátenia tovaru.

Pred uplatnením tohto práva sa kupujúci riadi Poučením k odstúpeniu od zmluvy.

 

5. Záručná doba

5.1. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. Doplnky výživy majú expiračnú dobu uvedenú na obale. Predávajúci sa zaväzuje zasielať len také produkty, ktorých zostávajúca expiračná doba ešte nie je kratšia ako min. 1 mesiac. V opačnom prípade (zľavy a akcie) je kupujúci oboznámený so zostávajúcou expiračnou dobou.

 

6. Reklamačné podmienky

6.1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí a prípadné poškodenia hlásiť predávajúcemu. Predávajúci neručí za poškodenie spôsobené prepravcom. Prípadné reklamácie budú vybavené individuálne podľa platného právneho poriadku.

6.2. V zmysle novely Občianskeho zákonníka č. 150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 24 mesiacov. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru na pošte alebo doručením prepravnou spoločnosťou. Počas tohto času budú všetky reklamované chyby, nedostatky a závady odstránené bezplatne. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné závady.

6.3. Záruka sa nevzťahuje na:

 

Postup pri reklamácii:
6.4. Reklamáciu je nutné nahlásiť na e-mail office@vitalcity.sk. Predávajúci informuje kupujúceho o nasledovných krokoch tak, aby bola reklamácia čo najskôr vybavená.

 

7. Ochrana osobných údajov

Uvedené na separátnej strane TU.

 

8. Elektronická fakturácia

8.1. Zákazník súhlasí s odosielaním elektronických faktúr s elektronickým podpisom.

8.2. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu týchto obchodných podmienok. Ich aktualizáciou na stránkach elektronického obchodu VitalCity.sk je splnená povinnosť písomného oznámenia ich zmeny. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, jej akákoľvek zmena musí mať písomnú formu.